panerai replica uk
omega replica uk
Bell & Ross replica uk
     
  RKT ŽUPA  
   
   
   
     
 
 
 
 
 
 

MOLITVA SRCU MARIJINU NOVIGRADSKOJ GOSPI

Blago srce maj鑙no,
koje si puno dobrote i ljubavi,
ti si mom srcu
slatka utjeha i nada.

Pobjednice na筧,
daj do餴 i pomozi nam !
Do餴 draga majko,
utje筰 svoju djecu
koja su ti vjerna ostala
i 鑕kaju tvoju pomo?

Umek筧j srca sviju
koji lutaju po tminama,
daj im svijetla
da ne padnu u ponor vje鑞i
gdje im ne mo緀 nitko pomo鎖
pa ni tvoja maj鑙nska dobrota.

Draga majko daj nam mir,
mir me饀 svojom djecom,
jer smo sigurni
da je tvoja pobjeda ufanje na筫.

Smiluj nam se.

Amen !

 
 
 
IZ KATEKIZMA...
 
Sakramenti su vidljivi na鑙n
susreta s Kristom u Crkvi.
 
Oni su djelotvorni znakovi milosti,
ustanovljeni od Isusa Krista,
i povjereni Crkvi,
po kojima nam biva udijeljen
bo綼nski 緄vot (milost, Bo緅a ljubav).
 
Sakramenata Crkve ili
sakramenata Novog zavjeta,
ustanovljenih od Isusa Krista
ima sedam, a to su:
 
KR㏕ENJE
 
PRI菶ST - EUHARISTIJA
 
POKORA - POMIRENJE
 
SVETA POTVRDA - KRIZMA
 
SVETI RED
 
瓻NIDBA
 
BOLESNI菿O POMAZANJE
 
 
 
ZARU萅ICIMA...
 
Isus Krist - Spasitelj
uzvisio je 緀nidbu na svetost sakramenta
 
Evo 箃o je rekao o nerazrje筰vosti 緀nidbe:
 
Pristupe k Isusu farizeji pa, da ga isku筧ju ka緐 :
"Je li dopu箃eno otpustiti 緀nu s kojeg mu drago razloga?"
 
Isus odgovori:
 
"Zar niste 鑙tali da ih je Stvoritelj,
kad ih u po鑕tku stvori, stvorio
' mu筴o i 緀nsko' i da je rekao:
'Zato 鎒 鑟vjek ostaviti oca i majku,
te 鎒 prionuti uz 緀nu svoju,
pa 鎒 oboje biti samo jedno tijelo'?
 
Prema tome, oni nisu vi筫 dva tijela,
nego jedno tijelo.
Dakle, 箃o je Bog sjedinio,
neka 鑟vjek ne rastavlja."
 
(Evan餰lje po Mateju)
 
 
 
Hvalospjev ljubavi
 
Kad bih sve jezike ljudske govorio
i an餰oske, a ljubavi ne bih imao,
bio bih mjed 箃o je鑙
ili cimbal 箃o zve鑙.
 
Kad bih imao dar prorokovanja
i znao sva otajstva i sve spoznanje,
i kad bih imao svu vjeru
da bih i gore premje箃ao,
a ljubavi ne bih imao, ni箃a sam !
 
I kad bih razdao sav svoj imutak
i kad bih predao tijelo svoje
da se sa緀緀, a ljubavi ne bih imao,
ni箃a mi ne bi koristilo.
 
Ljubav je velikodu筺a,
dobrostiva je ljubav,
ne zavidi,
ljubav se ne hvasta,
ne nadima se;
nije nepristojna,
ne tra緄 svoje,
nije razdra緇jiva,
ne pamti zlo;
ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini;
sve pokriva,
sve vjeruje,
svemu se nada,
sve podnosi.
 
Ljubav nikad ne prestaje.
 
Sv.Pavao
(1 Korin鎍nima 13,1-13)
 
 
 
KONTAKT:
 
畊pa Uznesenja Bla緀ne
Djevice Marije
 
Novigrad na Dobri 17,
47 250 Duga Resa, p.p. 37
 
info@zupa-novigrad-na-dobri.hr
filip.vicic@ka.t-com.hr
 
tel/fax: ++ 385 (0) 47 874 009
GSM: ++ 385 (0) 98 98 35 460
GSM: ++ 385 (0) 98 98 35 462
 

O SAKRAMENTIMA


Prema odredbi Crkve, sakramenti se redovito primaju u 緐pi stanovanja. Za primanje sakramenata izvan 緐pe stanovanja potreban je valjani razlog na osnovu kojega 緐pnik mo緀 dati dozvolu za primanje sakramenata izvan 緐pe.
Crkva ne dopu箃a primanje sakramenata bez dostatne priprave onih koji ih 緀le primiti, a kod male djece primaju ih u vjeri svojih roditelja i kumova koji poha餫ju pripravu.


Sakramenti kr规anske inicijacijeKr箃enje djece


Kr箃enje je potrebno najaviti barem tri tjedna ranije i dogovoriti termin. Budu鎖 da se dijete krsti u vjeri svojih roditelja i kumova preporu鑑 se da se roditelji i kumovi ispovjede dan prije ili barem pola sata prije obreda Kr箃enja. Po緀ljna je priprava roditelja i kumova kako bi ih se upoznalo o bitnim zna鑑jkama kr箃enja i objasnio sam obred.

Na sam dan kr箃enja roditelji i kumovi dolaze u crkvu petnaestak minuta prije mise (ispovje餰ni) i sa sobom donose bijelu - krsnu haljinicu i krsnu svije鎢 koje mogu nabaviti u pastoralnom centru.
    Ako roditelji 緀le krstiti dijete izvan 緐pe stanovanja tada oba roditelja dolaze ili odlaze na razgovor 緐pniku gdje dijete stanuje, u kojem 鎒 mu izlo緄ti svoje razloge, a on tada mo緀 dati dozvolu i udovoljiti njihovoj molbi ako utvrdi da za to postoje opravdani razlozi.Preporu鑑 se da se dijete krsti nedjeljom pod sv. Misom (koja je sredi箃e svih doga餫nja) kada je okupljena 緐pna zajednica koja ga prima i sve鑑no u nju ulazi kao novokr箃enik - dijete Bo緅e i dijete Crkve.

Dokumenti koji su potrebni:

1.Izvod iz mati鑞e knjige ro餰nih za dijete (kopija sa upisanim JMBG brojem)

2. Dokaz o crkvenom vjen鑑nju roditelja (ako su crkveno vjen鑑ni)

3. Dokaz o podobnosti kume ili kuma za kumovanje

4. Ako niste 緐pljani na筫 緐pe, potrebna je i dozvola va筫ga 緐pnika za kr箃enje djeteta u ovoj 緐pi.

5. Kumovi ako nisu 緐pljani na筫 緐pe moraju donijeti potvrdu o posvjedo鑕nju da ispunjavaju uvjete
          za kumovanje.


Euharistija - pri鑕st


Svetu pri鑕st po prvi puta primaju vjerou鑕nici tre鎖h razreda osnovnih 筴ola koji stanuju na podru鑚u na筫 緐pe. Od njih se tra緄 da redovito poha餫ju 筴olski vjeronauk od prvog razreda osnovne 筴ole, te da u tre鎒m razredu, uz 筴olski, redovito poha餫ju i 緐pni vjeronauk te usvoje odre餰na znanja. Nakon zavr筫ne priprave, po prvi puta, pristupaju sakramentu pomirenja (ispovijedi), a nakon toga, sve鑑no, u nedjeljnom euharistijskom slavlju, primaju svoju prvu sv. pri鑕st. Do toga ih trenutka prate njihovi roditelji i zajedno se sa svojom djecom pri鑕规uju.

Dokumenti koji su potrebni:

Roditelji svakog djeteta, na po鑕tku vjeronau鑞e i 筴olske godine, na roditeljskom sastanku, dobivaju prijavnicu za vjeronauk za prvu pri鑕st. Tu prijavnicu, ispunjenu, roditelji ili djeca predaju u 緐pni ured. Ako 緄ve izvan na筫 緐pe tada moraju donijeti dozvolu svojega 緐pnika za poha餫nje priprave i primanje prve pri鑕sti u ovoj 緐pi. Ako su djeca kr箃ena izvan na筫 緐pe tada o tome donose potvrdu iz 緐pe u kojoj su kr箃eni. Svi dokumenti koji su potrebni moraju biti predani u 緐pni ured.


Sveta potvrda - krizma

Svetu potvrdu, u na筼j 緐pi, redovito primaju vjerou鑕nici osmih razreda osnovnih 筴ola koji stanuju na podru鑚u na筫 緐pe.

Od kandidata se tra緄 da:

- redovito poha餫ju 筴olski vjeronauk od prvog razreda osnovne 筴ole

- redovito poha餫ju 緐pski i 筴olski vjeronauk u osmom razredu

- ozbiljnost u pona筧nju i svjedo鑕nju svoje vjere

- redovito poha餫nje nedjeljne euharistije i primanje sakramenata

- svladavanje odre餰nog znanja o vjeri i Crkvi

Svaki od kandidata se kroz 筴olsku godinu uklju鑥je u razli鑙te aktivnosti pojedinih grupa mladih koje djeluju u 緐pi. Nakon zavr筫ne priprave i provjera, kandidati se mogu pripustiti primanju sakramenta Sv. Potvrde pri 鑕mu ih prate njihovi kumovi.

Dokumenti koji su potrebni:

Roditelji svakog od kandidata, na po鑕tku vjeronau鑞e i 筴olske godine, na roditeljskom sastanku, dobivaju prijavnicu za vjeronauk za krizmu. Tu prijavnicu, ispunjenu, kandidati predaju u 緐pni ured najkasnije do 15. studenog. Ako kandidati 緄ve izvan na筫 緐pe tada moraju donijeti dozvolu svojega 緐pnika za poha餫nje priprave i primanje potvrde u ovoj 緐pi. Ako su kandidati kr箃eni izvan na筫 緐pe tada o tome donose potvrdu iz 緐pe u kojoj su kr箃eni. Sli鑞o vrijedi i ako su primili prvu pri鑕st izvan na筫 緐pe. Dokumente kojima se dokazuje sposobnost kumova za kumovanje predaje se u 緐pni ured.


Primanje sakramenata inicijacije u odrasloj dobi

Odrasle osobe (od srednje 筴ole nadalje), a koje nisu primile sve sakramente kr规anske inicijacije (kr箃enje, potvrda i pri鑕st) uklju鑥ju se u vjeronau鑞u pripravu koja zapo鑙nje po鑕tkom listopada, a zavr筧va u uskrsno vrijeme. Kroz to razdoblje kandidati se pripremaju za primanje sakramenata i kasniji 緄vot u zajednici. Crkva ne dopu箃a primanje sakramenata inicijacije bez dostatne priprave! Kandidati koji ne 緄ve u na筼j 緐pi donose od svojega 緐pnika potvrdu da mogu poha餫ti pripravu i primiti sakramente inicijacije u ovoj 緐pi.


Kumovi

Prema odredbi Crkve kumovi na kr箃enju i potvrdi moraju imati primljene sve sakramente kr规anske inicijacije: Kr箃enje, Pri鑕st i Krizmu, a ako 緄ve u braku moraju biti crkveno vjen鑑ni i trebaju istinski 緄vjeti kr规anskim 緄votom. Dokaze o ispunjavanju ovih pretpostavki donose iz svoje 緐pe kr箃enja potvrdnicu i od 緐pnika 緐pe u kojoj 緄ve posvjedo鑕nje.


SAKRAMENTI U SLU瓸I ZAJEDNICE


甧nidba


 

Zaru鑞ici koji se 緀le vjen鑑ti trebaju obaviti zaru鑞i鑛i te鑑j. Zaru鑞i鑛e te鑑jeve odr綼vamo pet puta godi筺je u na筫m pastoralnom centru sv. Vinka Paulskog. Raspored odr綼vanja te鑑jeva u na筼j 緐pi mo緀te potra緄ti u novostima .
    Te鑑j zaru鑞ici mogu obaviti i nekoliko mjeseci prije vjen鑑nja. Predavanja na te鑑ju traju petak nave鑕r, subotu nave鑕r, nedjelju ujutro- uklju鑙v筰 i sv. Misu te nedjelju poslije podne, a odr綼vaju ih sve鎒nik, profesor psihologije, lije鑞ik i supruzi.
    Neke korisne informacije i dodatnu literaturu mo緀te na鎖 na stranici Ureda HBK za obitelj.

Zaru鑞ici se trebaju javiti u 緐pni ured u kojem se namjeravaju vjen鑑ti 30 do 40 dana prije vjen鑑nja. Zaru鑞ici koji nisu primili sve sakramente inicijacije (kr箃enje, potvrda, pri鑕st) neka se jave u 緐pni ured ranije da ih mo緀mo poslati u 緐pu koja dr緄 pripravu za primanje tih sakramenata.

Dokumenti koji su potrebni:

1. U 緐pnom uredu 緐pe u kojoj su kr箃eni potrebno je izvaditi KRSNI LIST ZA VJEN華NJE (KRSNI - SLOBODNI LIST). Krsni list za vjen鑑nje ne smije biti stariji od 180 dana ili 6 mjeseci. Tada zaru鑞ici svoje krsne listove donose i predaju u 緐pni ured.

2. Ako 緀le da njihov brak vrijedi i za gra餫nsko podru鑚e tada trebaju po鎖 u Mati鑞i ured prema mjestu stanovanja i tamo 鎒 zatra緄ti POTVRDU O ISPUNJAVANJU CIVILNIH PRETPOSTAVKI ZA SKLAPANJE BRAKA. Ta potvrda ne smije biti starija od 90 dana. Za ovu potvrdu potrebno je mati鑑ru donijeti: novi IZVOD IZ MATI萅E KNJIGE RO蠩NIH, OSOBNU ISKAZNICU I DOMOVNICU. Nakon 箃o im mati鑑r izda tra緀nu potvrdu, oni je donose i predaju u 緐pni ured. Obred vjen鑑nja se odr綼va samo u mati鑞oj crkvi i ni na kojem drugom mjestu, preporu鑑 se da se obred odr綼va u 緐pi mladenke.


SAKRAMENTI OZDRAVLJENJA


SAKRAMENT POKORE I POMIRENJA (ISPOVIJED)

Opro箃enje grijeha u鑙njenih nakon kr箃enja podjeljuje se u posebnom sakramentu koji se naziva sakrament obra鎒nja, ispovijedi, pokore ili pomirenja. Velike Ispovjedi odr綼vaju se uo鑙 Uskrsa i Bo緄鎍, te uo鑙 緐pnog blagdana Velike Gospe u trodnevlju. Uz to vr筫 se i ispovjedi starih i bolesnih uo鑙 Usrksa i Bo緄鎍 uz prethodni upis i dogovor sa sve鎒nikom. Naravno, uz to kad vjernik osjeti potrebu za ispovjedi mo緀 to u鑙niti po dogovoru sa sve鎒nikom.


BOLESNI菿O POMAZANJE

Ovaj se sakrament podjeljuje bolesnim osobama i osobama u dubokoj starosti. Neka se pazi da se sve鎒nika pozove dok je osoba pri svijesti da se mo緀 ispovjediti, primiti bolesni鑛o pomazanje i sv. Pri鑕st. Preporu鑑 se bolesnim osobama primanje sakramenta bolesni鑛og pomazanja prije ili neposredno kada do饀 u bolnicu. Sakrament se podjeljuje za zdravlje du筫 i tijela i kao jamstvo za vje鑞i 緄vot, a ne kao nepovratna karta koja vodi u smrt. Ne bojmo se umrijeti nego gre筺i pred Boga stati.